ΤΟ ΜΟΥΧΡΩΜΕΝΟ ΔΕΙΛΙ

Κατάθεση Ψυχής

Sunday, April 02, 2006

Get the code


--->% accessdb="SadStories"
cn="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
cn=cn & "DBQ=" & server.mappath(accessdb)
SELECT @uBound = Max(ID) FROM table
SELECT @lBound = Min(ID) FROM table
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT name FROM Table WHERE id = @randno
= rs("name")
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT prose FROM Table WHERE id = @randno
= rs("prose")
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT character FROM Table WHERE id = @randno
= rs("character")
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT image FROM Table WHERE id = @randno
= rs("image")
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT music FROM Table WHERE id = @randno
= rs("music")
SELECT @randno = Round(((@uBound - @lBound) * Rand() + @lBound), 0)
SELECT poem FROM Table WHERE id = @randno
= rs("poem")
Keimeno=Function GetVocabulary( noun_text1, verb_text2, adj_text3, more_text4)
= rs("Keimeno")

Function GetVocabulary( noun_text1, verb_text2, adj_text3, more_text4)
......................................................................
%<-----